Polityka Prywatności

Krzysztof Krzyżaniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Voltron” Krzysztof Krzyżaniakz siedzibą w Świnoujściu (72-605), ul. Gradowa 8c, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8551127433 REGON: 812575143, dalej jako „Administrator danych”, informuje, że:

 1. a)  jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,
 2. b)  Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
  • telefonicznie, pod numerem telefonu: 518-360-136,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres:

   biuro@viking-net.pl,

  • listownie i osobiście pod adresem BOK Administratora danych: „Voltron” Krzysztof

   Krzyżaniak, Gradowa 8c 72-605 Świnoujście

 3. c)  Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w

  większości przypadków będą dotyczyć: (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i

  usługach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową (iii)poinformowania o możliwości skorzystania

  z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie,

 4. d)  odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,
 5. e)  jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/Pani zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/ Pani zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,
 6. f)  nie zamierza przekazywać Pana/ Pani danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
 7. g)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wystosowania odpowiedzi na Pana/Pani pytanie,
 8. h)  posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
TOP